Sesja nr LVII

UCHWAŁA NR LVII/699/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

UCHWAŁA NR LVII/699/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 12 pkt 17 Statutu Gminy Gryfino stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 803; z 2004 r. Nr 20, poz. 386, Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz. 200 r. Nr 78, poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Załącznik
do uchwały Nr LVII/699/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 października 2006 r.

 

 

STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa  w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
 3. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami);
 4. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino.
 2. Formą organizacyjno-prawną Ośrodka jest jednostka budżetowa.
 3. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.

 1. Ośrodek ma siedzibę w Gryfinie przy ul. Sportowej 3.
 2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Gryfino.

§ 4. Ośrodek podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Rozdział 2
Zakres działania Ośrodka

§ 5.

 1. Przedmiotem działania Ośrodka jest działalność służąca upowszechnianiu wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu oraz administrowanie targowiskiem miejskim  i obiektami sportowymi.
 2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
  1. udostępnianie bazy hotelowo-wypoczynkowej;
  2. administrowanie targowiskiem miejskim;
  3. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu wypoczynku, rekreacji, turystyki  i sportu.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna

§ 6. Ośrodkiem kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

§ 7.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Burmistrz powołuje Dyrektora spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.

§ 8. Dyrektor Ośrodka odpowiada przed Burmistrzem za prawidłową organizację pracy  i zgodną z obowiązującymi przepisami działalność ekonomiczno-administracyjną i finansową Ośrodka.

§ 9.

 1. Dyrektor Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami Ośrodka oraz awansuje zatrudnionych pracowników.

§ 10.

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
 2. Regulamin zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 12.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki budżetowej.
 2. Dochody Ośrodka przekazywane są do budżetu Gminy Gryfino.
 3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki z budżetu Gminy Gryfino.
 4. Wysokość wydatków z budżetu Gminy Gryfino określa corocznie Rada Miejska  w Gryfinie, na podstawie rocznych planów finansowych sporządzonych przez Ośrodek, zatwierdzonych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie.
 5. W planach finansowych Ośrodka mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany będące następstwem uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie lub zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 6. Ośrodek sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

UZASADNIENIE

W związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2007 r. jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych Rada Miejska nadaje nowopowstałej jednostce statut.  

Przygotowała:
Angelika Szulc